Všeobecné obchodní podmínky společnosti Best Series s.r.o,

IČ:05643724, se sídlem Zámostní 1155/27, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

1. Preambule

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě www.damepradlo.cz , který je provozován Best Series s.r.o, IČ:05643724, se sídlem Zámostní 1155/27, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, zaps. v OR vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 75962 Tyto VOP upravují vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi Best Series s.r.o, IČ:05643724, se sídlem Zámostní 1155/27, Slezská Ostrava,
710 00 Ostrava, zaps. v OR vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 75962 (dále jen „Prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „Kupující“).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
2. Definice

1. Prodávající
Prodávajícím je (společnost) Best Series s.r.o, IČ:05643724, se sídlem Zámostní 1155/27, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, zaps. v OR vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 75962.

2. Kupující
Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.
Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní Smlouvy s Prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává Prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.
Právní vztahy Prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb.,
o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Podnikatelem se rozumí:
osoba zapsaná v obchodním rejstříku (především obchodní společnosti),
osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsaný
v živnostenském rejstříku),
osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů (sem patří např. svobodná povolání jako advokacie apod.), a
osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.
Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani Smlouvou mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Individuální Smlouva Prodávajícího s Kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

3. Spotřebitelská Smlouva
Smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. Prodávající.

3. Zpracování osobních údajů
Veškeré nakládání s osobními údaji Kupujících se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Kupující svým svobodným rozhodnutím (stiskem tlačítka ) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele tohoto eshopu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, máte právo na přístup k údajům a náleží Vám ochrana práv v rozsahu stanoveném zákonem. Tento souhlas můžete kdykoli písemně odvolat. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob.

Kupující poskytnutím uvedených osobních údajů a odkliknutím potvrzující ikony dobrovolně souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu, které v konkrétním případě vyplnil či které byly o něm získány na základě uzavřené kupní Smlouvy či v rámci prohlížení internetových stránek provozovatele, byly zpracovány Provozovatelem a Prodávajícím, jejíž údaje jsou uvedeny v Preambuli těchto podmínek, jakožto správcem za účelem nabízení služeb a produktů správce, zasílání informací o činnosti správce, a to i elektronickými prostředky (zejména e-mail, SMS zprávy, telemarketing) dle zákona č. 480/2004 Sb., na dobu do odvolání tohoto souhlasu ( např. zasláním libovolné zprávy na email: info@damepradlo.cz). Zpracováním výše uvedených osobních údajů může správce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese správce a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících z § 11 a 21 tohoto zákona. Pokud si Kupující přeje opravit osobní údaje, které o něm Provozovatel nebo Prodávající zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese info@damepradlo.cz nebo na výše uvedené poštovní adrese Provozovatele nebo Prodávajícího.

4. Objednávka a uzavření Smlouvy
Objednávku je Kupující oprávněn zaslat Prodávajícímu pouze skrze objednávkový systém webu dále jen e-shopu www.damepradlo.cz.
Návrhem k uzavření kupní Smlouvy je umístění nabízeného zboží, nebo služby Prodávajícím na stránky, kupní Smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky Prodávajícím. Toto přijetí Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik Smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou Smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce, přičemž kupní smlouvu je možné uzavřít též pouze v jazyce českém. Spotřebitel, který má trvalé bydliště v členském státě Evropské unie mimo území České republiky, popř. který je občanem členského státu Evropské unie
mimo území České republiky, potvrzením objednávky souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v českém jazyce. Po uzavření kupní smlouvy není možné zjišťovat, zda při zpracování dat před podáním objednávky vznikly chyby, případně tyto chyby opravovat. Uzavřená kupní smlouva je Prodávajícím archivována a je po vyžádání Kupujícímu přístupná ve lhůtě 1. let ode dne jejího podpisu.

5. Cena, Ceník a platba
Nabídka s ceny uváděné na e-shopu prodejce jsou smluvní, konečné, vždy aktuální a platné, a to po dobu, kdy jsou takto Prodávajícím v internetovém obchodě nabízeny. Náklady na dopravu jsou započítany v ceně služby. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena i včetně DPH. Jako cena při uzavření Smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená u zboží/služby v době objednávání zboží/služeb kupujícím.
Služba Dáme Prádlo i s ceníkem je uvedena na webu www.damepradlo.cz potvrzením objednávky zákazník soulasí i s podmínkami užití před uhrazením. Služba Dáme Prádlo a její popis všech funkcí je popsán na webu www.damepradlo.cz. Daňový doklad na základě kupní Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím slouží zároveň i jako dodací list. Prodávající akceptuje následující platební podmínky: - Gopay

Ceník

Uvedené ceny jsou včetně DPH

Malá/Velká pračka – Cena za vyprání a vysušení prádla
· Malá pračka (8kg) – 890 Kč
· Velká pračka (18kg) – 1290 Kč
· Cena za každou další Malou pračku (8kg) v jedné objednávce – 190 Kč
· Cena za každou další Velkou pračku (18kg) v jedné objednávce – 290 Kč
· Aviváž 8kg – 35 Kč
· Aviváž 18Kg – 70 Kč
· (Pokud máte v objednávce více praček, je potřeba si přikoupit cenu aviváže do každé zvlášt)
· Doprava ZDARMA
Nad 10km – 4kč za každý ujetý km dopravce
6. Dodací lhůta a podmínky dodání
Prodávající splní dodání služby dle dohodnutých časů na základě vyplnění objednávkového formuláře ve, kterém je uvedeno vyzvednutí a dovezení prádla.
Průběh vyzvednutí: Kurýr po platbě dorazí na adresu uvedenou v objednávce. Před zákazníkem prádlo zváží a informuje klienta o průběhu prání a upozorní na vytříděné prádlo Černé, Barevné a Bílé. Zákazník bere na vědomi, že předané prádlo bude prané pohromadě, tak jak bylo vyzvednuto. Pokud by zákazník chtěl, prádlo vyprat a vysušit rozlišeně musí si zákazník objedat opakovaně, kdy si je vědom, že objednávka probíhá stejně.

7. Záruka a servis
Záruka vrácení peněz je možná jen při doručení vypraného prádla pří příjezdu kurýra a případného zjištění poškození, nebo neprovedení služby. Jakmile zakazník doručené prádlo převezme nelze později reklamovat. Zákazník podepíše předávací protokol a tím je objednávka vyřízena. S koupí služby je klientovy poskytnut servis v podobě online sledování zásilky přímo na webu www.damepradlo.cz po dobu zakoupení dané služby a při další návštěvě webu.

Pro uplatnění záruky na vrácení peněz je potřebné předložit pořizovací doklad (účtenka, faktura, Smlouva ), popř. záruční list.

8. Reklamační řád
V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má Kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky následující práva:

V případě zjištění vady při doručení:
Má zákazník právo na náhradu škody. V případě, že je vyprané a vysušené převzato kupujícím nelze považovat za vadu způsobenou prodávajícím.

9. Ukončení Smlouvy
Vzhledem k charakteru uzavření kupní Smlouvy je smluvní vztah vždy započat objednávkou a zaplacením služby Dáme Prádlo a zkončen podepsáním předávacího protokolu. Dále má Kupující, který je spotřebitelem právo odstoupit od Smlouvy v souladu s ust. § 53 odst. 7 a 8 zákona č. 40/164 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Výše uvedené se nevztahuje na Kupujícího, který je podnikatelem a uzavírá kupní Smlouvu v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V případě výše uvedeného odstoupení od smlouvy bude Prodávajícím zaslána kupní cena na bankovní účet Kupujícího, který za tímto účelem Kupující Prodávajícímu sdělí.

Prodávající má právo odstoupit od Smlouvy v případě, kdy Kupující neuhradí plnou výši kupní ceny ve lhůtě 30-ti dnů ode dne uzavření kupní Smlouvy.

10. Závěrečná ustanovení
Kupující umožní Prodávajícímu plnění povinností v souladu se Nabídkou/Smlouvou, k čemuž vyvine veškerou potřebnou součinnost.
Kupující se zavazuje uhradit veškeré náklady vzniklé Prodávajícímu rozesíláním upomínek a náklady spojené s vymáháním případných pohledávek.
Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn postoupit svou pohledávku ze Smlouvy na třetí osobu.
Kupující bude neprodleně informovat Prodávajícího o změně svých identifikačních údajů, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy taková změna nastala.
Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírné řešení veškerých sporů vzešlých ze Smlouvy a/nebo VOP nebo v souvislosti s nimi.
Vzájemný závazkový vztah smluvních stran se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. Pro účely kontraktace s mezinárodním prvkem tímto v souladu s čl. III. nařízení č. 593/2008 o právu rozhodnémpro smluvní závazkové vztahy, přijatého Evropským parlamentem a Radou Evropské unie dne 17. června 2008 (dále jen „Řím I“), že zvolily rozhodným právem pro kupní Smlouvu a tyto VOP právo české, a to s vyloučením použití „Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží“. Touto volbou není dotčen čl. VI Řím I, týkající se spotřebitelských smluv.
V případě, že kterékoliv ustanovení Smlouvy a/nebo VOP je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném právními předpisy) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení Smlouvy a/nebo VOP. Smluvní strany se v takových případech zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno.
Z právní opatrnosti tímto smluvní strany prohlašují, pro případy kontraktace s mezinárodním prvkem pro jakékoliv případy sporů (s výjimkou sporů u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce a/nebo v souvislosti s nimi) či po případy, v nichž by bylo pravomocným rozhodnutím soudu shledáno, že zde není dána pravomoc rozhodce dle tohoto článku VOP, že v souladu s čl. 23 Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, sjednávající výlučnou příslušnost městského soudu v pro rozhodování veškerých budoucích sporů ze Smlouvy a/nebo VOP a/nebo v souvislosti s nimi. Taktéž smluvní strany tímto zakládají pro veškeré spory v souvislosti se Smlouvou a VOP (s výjimkou sporů u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce a/nebo v souvislosti s nimi) výlučnou pravomoc krajského soudu v Ostravě.
Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 21.2.2019 a jsou k dispozici taktéž
na internetových stránkách Prodávajícího.

Tyto VOP je Prodávající oprávněn kdykoliv změnit. VOP pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti VOP pozdějších.